Indien u van mening bent dat geplaatste content op de sites van leukemeisjes.nl inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden, kunt u een klacht indienen via cont2009@leukemeisjes.nl.

In deze e-mail dient u de volgende informatie te vermelden:

  1. een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;
  2. een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
  3. bewijs dat content inbreukmakend is;
  4. contactgegevens die leukemeisjes.nl in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres).

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de Notice and Takedown procedure zal op u worden verhaald. U vrijwaart leukemeisjes.nl nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens leukemeisjes.nl voldoet aan bovenstaande vereisten, zal leukemeisjes.nl de desbetreffende content verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Leukemeisjes.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van inbreukmakende content op de website. Het  verwijderen van content, kan niet worden gezien als een erkenning van het inbreukmakende karakter van de desbetreffende content.